Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

            Hasičská zbrojnice byla postavena obecním úřadem v Hnátnici v roce 1910. Výjezd byl situován ze strany ke kostelu, součástí byla sušicí věž s lezištěm. V pravé části budovy byla umístěna obecní váha, v levé části byly dvě místnosti. Menší sloužila nejdříve jako šatlava, ve druhé, větší, se scházel hasičský výbor a byla tam umístěna i hasičská knihovna. Ve 30. letech byla z větší místnosti zřízena kuchyň, pro zdejší obecnou školu, ve které se vyvařovaly polévky pro žáky školy. Žákyně se v ní učily vařit. Menší místnost sloužila jako sklad.

            V době německé okupace byla kuchyň využívána jako vyvařovna pro tzv. národní hosty, kterých zde bylo asi 100. Byli to muži různých národností, kteří měli k dispozici pojízdnou dílnu a německé armádě opravovali různé nářadí.

            V roce 1961 tehdejší členové místní jednoty svazu požární ochrany požádali Místní národní výbor o rekonstrukci zbrojnice, která již nevyhovovala požadavkům doby na zabezpečení požární ochrany. Po mnohých urgencích došlo v roce 1968 skutečně k rekonstrukci, která trvala až do konce srpna roku 1971. Rekonstrukce spočívala v tom, že výjezd ze zbrojnice byl přeložen směrem k dolnímu konci obce, byla zrušena obecní váha a z bývalé šatlavy a školní kuchyně byl zřízen sklad pohonných hmot, hadic a nářadí. V prvním podlaží budovy byla zřízena místnost pro MNV, která později sloužila i jako jídelna pro členy JZD a občany obce. V tehdejší doby byly veškeré stavební práce prováděny brigádnicky členy jednoty i občany. Členy jednoty byla v celé budově obnovena izolace ve zdech a jiné stavební práce. Při těchto pracích odpracovali 2 668 hodin.

            Užívání přestavěné budovy nemělo ale dlouhé trvání. Pravděpodobně nevhodným použitím materiálů a snad i zatékáním rovnou střechou se v roce 1976 propadl pod střechou strop. Kronikář poznamenává, že celá přestavba nebyla volena šťastně, už jen z pohledu označení budovy. Na straně u výjezdu vozidel byl v omítce proveden nápis požární zbrojnice a na čelní straně ke kostelu kulturní dům.

            V roce 1986 byla tehdejším MNV zahájena další rekonstrukce této budovy s budoucím využitím jako úřadovny MNV (v poschodí) a požární zbrojnice. Práce byly prováděny podle projektové dokumentace zpracované ing. arch. Alešem Granátem. I při této přestavbě odpracovali členové jednoty mnoho brigádnických hodin. Na stavbu byly organizovány brigády, ale ze strany občanů nebyl velký zájem, protože se jim stavba, tak jak byla navržena, nelíbila. V roce 1990 byly dokonce práce na této stavbě zastaveny. Jedním důvodem byl nedostatek finančních prostředků a druhým bylo to, že MNV zahájil stavbu bez stavebního povolení. V září roku 1991 byly stavební práce obnoveny stavební četou z Dolní Dobroučce. Další práce na stavbě, včetně prací dokončovacích, byly zadány stavební firmě Chaloupka ze Žamberka v celkové částce jeden milion Kč. Celá přestavba byla dokončena v říjnu roku 1992, za necelých osm měsíců. Dne 27. listopadu 1992 byla stavba slavnostně uvedena do provozu. V přízemí budovy jsou prostory hasičské zbrojnice a klubovna s potřebným sociálním zázemím. V zadní části budovy jsou umístěny veřejné WC, které slouží při akcích pro veřejnost. V prvním poschodí je umístěna knihovna, zasedací síň a kanceláře obecního úřadu. Lze konstatovat, že poslední přestavba splnila svůj účel. Hasiči získali potřebné, i když stísněné prostory, podstatně se zlepšily prostory obecního úřadu a bylo vytvořeno důstojné zázemí pro konání občanských obřadů.

            Lze si jen přát, aby i vybavení sboru technikou nezůstávalo pozadu a sbor tak mohl kdykoli účinně zasáhnout při ochraně životů a materiálních hodnot.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář